Kupovina na 36 rata, bez kamate

Kupovina na 36 rata, BEZ KAMATE

Minimalan iznos transakcije / maksimalan iznos transakcije

3.000 dinara /200.000 dinara

Dozvoljeni broj rata za kupovine

·  Iznos od 3.000 do 6.000 dinara – moguća je podela na 3 ili 6 rata

·  Iznos preko 6.000 dinara - moguća je podela na 3, 6, 9 ili 12 rata

·  Iznos preko 12.000 dinara - moguća je podela na 3, 6, 9, 12, 18 ili 24 rate

·  Iznos preko 18.000 dinara - moguća je podela na 3, 6, 9, 12, 18, 30 ili 36 rata   

Uslovi konkurisanja

U momentu podnošenja zahteva, podnosioci zahteva moraju imati najmanje 22 godine starosti, a najviše 70 godina. Klijent mora da ima i važeću domaću ličnu kartu, kao i stalan mesečni prihod od minimalno 16.000 RSD.

Potrebna dokumentacija

Za zaposlene:

·  Za iznos do 70.000 dinara potrebna je samo osnovna dokumentacija.

·  Za iznos veći od 70.000 dinara potrebni su: osnovna dokumentacija, potvrda o zaposlenju, administrativna zabrana (popunjena i overena u firmi u kojoj kupac radi), i menica i menično ovlašćenje.

Za penzionere:

·  Za iznos do 70.000 dinara potrebna je samo osnovna dokumentacija.

·  Za iznos veći od 70.000 dinara potrebni su:
    osnovna dokumentacija
    ovlašćenje po tekućem računu (ako prima penziju preko Eurobanke)
    Dva primerka AZ1 obrasca overeni u filijali Eurobanke, 
    Četiri primerka AZ2 obrasca overena od strane PIO fonda (ako ne primaju penziju preko Eurobanke),
  penzioni čekovi za poslednja 3 meseca ili PIO uverenje o iznosu poslednje 3 penzije
  menica i menično ovlašćenje.

Samostalni preduzetnici:

·  Za iznos do 70.000 dinara potrebna je samo osnovna dokumentacija.

·  Za iznos veći od 70.000 dinara potrebni su:
    uverenje nadležne Poreske uprave da nema neizmirenih obaveza po osnovu poreza na dohodak i ostalih javnih prihoda, kao i:
1. paušalno oporezovani preduzetnici:
  Konačno rešenje o porezu na dohodak za prethodnu godinu ili akontaciono za tekuću. Prihvatljivo je da Poreska uprava na potvrdi o izmirenim poreskim obavezama upiše i podatak o osnovici za tekuću godinu.
2. samooporezivanje:
  - Poreska prijava za preduzetnike koji porez utvrđuju samooporezivanjem (obrazac PPDG 1S)
3. ukoliko se preduzetnik opredelio za isplatu lične zarade:
  - potrebne su tri poslednje prijave (izvod PPP PD 1)   - izvod sa računa na koji se isplaćuje zarada (na kome se vide uplate poslednje tri zarade) - potvrda o zaposlenju i visini primanja (obrazac Banke) - menica i menično ovlašćenje.

Mesečna naknada za osnovnu karticu

·  Za kartice kod kojih je period otplate 3, 6, 9 i 12 meseci, mesečna naknada je 200 RSD.

·  Za kartice kod kojih je period otplate 18 i 24 meseca, mesečna naknada je 250 RSD.

·  Za kartice kod kojih je period otplate 30 i 36 meseca, mesečna naknada je 290 RSD.

 

Navedeni tekst je isključivo informativnog karaktera, za konkretnu ponudu i potpune informacije možete se obratiti na prodajnim mestima na kojima je dostupan zaposleni banke.

 

 

Back to Top